EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesNabídka služeb


Dio - Burkina Faso 1997
Dio - Burkina Faso 1997
Vyhledávání a průzkum ložisek zlata, průmyslových těžkých minerálů, drahých kamenů a diamantů, uhlí a dalších surovin ve všech teritoriích světa - specializace na subsaharskou Afriku (organizace, řízení a provádění terénních prací, výpočty zásob)
 • regionální i detailní geochemická prospekce včetně laboratorního servisu, zajištění ochrany objektů i dat
 • detailní průzkum ložisek
 • průzkum těžbou
 • technologický výzkum pro gravitační úpravu primárních Au rud a rozsypů zlata, těžkých minerálů a drahých kamenů
 • vlastní metodiku vyhledávání a průzkumu ložisek zlata úspěšně ověřenou v podmínkách subsaharské Afriky
 • prognózní ocenění nerostných zdrojů celé nebo části průzkumné licence

Servis pro těžbu malých měřítek
 • návrh vhodné technologie gravitační úpravy Au rud, industriálních těžkých minerálů a drahých kamenů
 • instalace a zajištění provozu úpravny malých měřítek pro tyto suroviny

Poradenský a konzultační servis
 • posouzení průzkumných a těžebních záměrů - legislativní, ložisková a ekonomická hlediska
 • návrh optimalizace dalšího postupu

Gan - Burkina Faso 2002
Gan - Burkina Faso 2002
Služby pro zajištění obchodních aktivit v zemích západní a rovníkové Afriky
 • zprostředkování nebo přímé zajištění průzkumných a těžebních licencí ve vybraných teritoriích Afriky
 • organizační zajištění obchodních kontraktů v zemích západní a rovníkové Afriky


Pro kooperační akce zajistíme:

 • specialisty pro terénní práce s mnohaletými zkušenostmi v řízení a provádění průzkumu v řadě Afrických zemí i dalších teritoriích světa.
 • začlenění vlastní ověřené metodiky Au-prospekce do projektu odběratele. Umožňuje významné snížení nákladů průzkumu a průběžné vyhodnocování výsledků průzkumu bez závislosti na výsledcích chemických analýz (metoda EXPLO-MINE)
 • detailní průzkum ložisek včetně zpracování a vyhodnocení technologických a velkoobjemových vzorků na lokalitě
 • specialisty pro závěrečné zpracování a interpretaci souborů geochemických dat
 • organizaci těžby a úpravy zlata a těžkých minerálů včetně instalace a provozu úpraven
 • spolupráci na zajištění výroby celé úpravny nebo dílčích technologických celků podle kapacitního a bilančního schématu